Årsmelding for 2004 Nord-Trøndelag historielag

Nord-Trøndelag Historielag består av 20 historielag og 51  enkeltmedlemmer/livsvarige medlemmer. Omtrent 4500 personer er organisert i  Nord-Trøndelag Historielag.

Styret

I  lagets styre sitter følgende personer:

  • Bjørn R Krogstad, Meråker, leder
  • Kjell E Pettersson, Stjørdal, nestleder
  • Jakob Bjerkem, Henning, sekretær
  • Jorid Klette Berg, Mosvik, kasserer
  • Aashild Bjørgum Øwre, Ytterøy, styremedlem
  • Torstein Engum Bruvoll, Snåsa, redaktør/varamedlem
  • Benny Tanem, Sparbu, varamedlem
  • Johan L Fløan, Skatval, varamedlem

Styret har holdt fem møter og behandla 26 saker. Varamedlemmene har deltatt på  styremøta. Arbeidet med årboka, forberedelsene til de jemt/trønderske  historiedagene og jobbinga fram mot vårmøte/årsmøte har fatt mest oppmerksomhet.

Årsmøtet

Lagets årsmøte ble i 2003 holdt den 22 november på Tingvold Park Hotell,  Steinkjer. Om lag 35 utsendiger møtte. Lisbeth Viken foredrag om kvinner og  lokal foreiningsverksemd på Høylandet, 1885 – 1940. Videre kåserte Morten Stene  om staden Tingvold. Representanter for lagets samarbeidspartnere, Heimbygda –  Jamtland og DIS-Nord-Trøndelag deltok på møtet. Et lokalt orkester spilte musikk  fra Steinkjer.

Vårmøtet

Lørdag 17 april ble vårmøtet holdt i det nye flytårnet på Værnes. Både vær og  oppmøte var godt. Per Steinar Raaen fra Stiklestad Nasjonale Senter svarte på  spørsmålet: Hva vil vi med historia ? mens Aud Mikkelsen Tretvik fortalte om  arbeidet med Trønder-historia. Til sist orienterte Hans O Løkken, fra tårn og  buss, om Værnes.

Årboka

Den siste årboka var på 191 sider og ble trykt i et opplag på 900 eksemplarer.  Utsalgsprisene pr bok var kr 200 for abonnenter og kr 240 for andre. Det ble  solgt årbøker for kr 121 418. Boknemnda har bestått av Torstein E Bruvoll,  redaktør, Kjell E Pettersson og Jakob Bjerkem.

Historisk Forum

Det har vært holdt et møte for lokalhistorieskriverne. Medlemmer av  bygdeboknemnda i Verdal orienterte om erfaringene med å skrive bygdebok.  Torstein E Bruvoll har vært leder av Historisk Forum.

Slektshistorie

Det slektshistoriske arbeidet skjer i et samarbeid med DIS-Nord-Trøndelag.  Aashild Bjørgum Øwre er styrets representant i dette samarbeidet.

Jamt/trønderske historiedager

Det er gjort forberedelser til de Jamt/Trønderske historiedager i 2005 –  blant anna gjennom tre møter med våre samarbeidspartnere i Trøndelag og Jamtland.  Bjørn R Krogstad er lagets representant i dette samarbeidet. Hovedtema vil være  unionsoppløysinga i 1905 og folkelig samkvem over riksgrensa. Historiedagene er  lagt til Teveltunet i Meråker med Nord-Trøndelag Historielag som hovedarrangør.

Informasjon

Nord-Trøndelag Historielag har nå fått egen heimeside. Adressen er som følger  http://www.nord-trondelag.historielag.no (webmaster@nord-trondelag.superia.no).  Kjell E Pettersson har ansvaret for heimesida.

Lagets boksamling fins ved Verdal Bibliotek. Boksamlinga er registrert og lagt  ut på internert.

Øvrig arbeid

Jakob Bjerkem og Bjørn R Krogstad møtte den nye  fylkesråden for kultur Trude Nøst. Her ble aktiviteten innafor Nord-Trøndefag  Historielag presentert. Styrerepresentantene understreka behovet for mer  fylkeskommunal støtte. Bjørn R Krogstad har vært lagets representant i  Nord-Trøndelag Kulturvernråd. Det ble holdt et samarbeidsmøte med styret i  Sør-Trøndelag Historielag. Reknskapet viste også i år et greit overskott. Viser  ellers til reknskap framlagt på årsmøtet.

Arbeidsplan 2005

Styret legger opp til samme  aktivitetsnivå som forrige år. Arbeidet med årboka vil såleis fortsatt være  lagets viktigste oppgave. Ellers er det styrets oppfatning at samlinga av  lokahistorieskrivere må føres videre. Det samme med arbeidet i Nord-Trøndelag  kulturvernråd.

Forrige år ble det oppretta samarbeid med Heimbygda i Jamtland og  Sør-Trøndelag Historielag i Sør-Trøndelag. 26 og 27 august vil Nord-Trøndelag  Historielag stå som hovedarrangør av de Jamt-Trønderske historiedagene på  Teveltunet i Meråker. Tema vil være unionsoppløysinga og folkelig samkvem over  riksgrensa.

Styret vil ellers at vårmøte fortsatt skal være en faglig  institusjon og en sosial treffstad. Det slektshistoriske arbeidet vil bli ført  videre sammen med DIS-Nord-Trøndelag.