Årsmelding for 2005 Nord-Trøndelag Historielag

Nord-Trøndelag historielag består av 21 historielag og 51 enkeltmedlemmer/livsvarige medlemmer. Omtrent 4500 personer er organisert i Nord-Trøndelag historielag.

Styret

I lagets styre sitter følgende personer:

  • Bjørn R Krogstad, Meråker, leder
  • Kjell E Pettersson, Stjørdal, nestleder
  • Morten Stene, Steinkjer, sekretær
  • Jorid Klette Berg, Mosvik, kasserer
  • Aashild Bjørgum Øwre, Ytterøy, styremedlem
  • Torstein Engum Bruvoll, Snåsa, redaktør/varamedlem
  • Erna Svarte, Steinkjer, varamedlem
  • Johan L Fløan, Skatval, varamedlem

Styret har holdt fire møter og behandla 20 saker. Varamedlemmene har deltatt på styremøta. Arbeidet med årboka, arrangementet av de jämt/trønderske historiedagene og jobbinga fram mot halvårsmøte/årsmøte har fått mest oppmerksomhet.

Årsmøtet

Lagets årsmøte ble holdt den 20. november i Mosvik. Tore Gjelsvik foredrog om postruter i Nord-Trøndelag. Videre kåserte Gunnar Lindmo fra båttrafikken på Trondheimsfjorden. Jorid Klette Berg fortalte om jekter og jektbygging i Mosvik. Lokale folk spilte musikk fra Mosvik.

Halvårsmøtet

Lørdag 23. april ble halvårsmøtet holdt på Frosta. Både vær og oppmøte var godt. Styrets forslag til logo ble godkjent. Fylkesråd Trude Nøst orienterte om Nord-Trøndelag fylkeskommunes arbeid innafor kultursektoren. Bjørn O Juberg fortalte om virksomheten til Frosta historielag. Til sist var det omvisning ved oldtidsfunnet på Fånestangen.

Årboka

Den siste årboka var på 184 sider og ble trykt i et opplag på 900 eksemplarer. Det ble solgt årbøker for kr 119 080. Boknemnda har bestått av Torstein E Bruvoll, redaktør, Kjell E Pettersson og Morten Stene.

Historisk Forum

Det har vært holdt et møte for lokalhistorieskrivere. Det ble orientert om bygdabokarbeidet i Stod, Egge og Kvam. Torstein E Bruvoll har vært leder av Historisk Forum.

Slektshistorie

Det slektshistoriske arbeidet skjer i et samarbeid med DIS-Nord-Trøndelag. Aashild Bjørgum Øwre er styrets representant i dette samarbeidet.

Jämt/trønderske historiedager

De jämt/trønderske historiedager for 2005 ble lagt til Teveltunet i Meråker med Nord-Trøndelag historielag som hovedarrangør. Tema var unionsoppløysinga i 1905 og folkelig samkvem over riksgrensa. Vel 50 personer deltok – dessverre var altfor få fra Nord-Trøndelag.

Informasjon

Nord-Trøndelag Historielag har nå egen heimeside. Adressen er som følger: http://www.nord-trondelag.historielag.no Kjell E Pettersson har ansvaret for heimesida.

Lagets boksamling fins ved Verdal Bibliotek. Boksamlinga er registrert og lagt ut på internett.

Øvrig arbeid

Reknskapet kom ut med et lite overskott. Viser ellers til reknskap framlagt på årsmøtet. Bjørn R Krogstad var lagets representant i Nord-Trøndelag kulturvernråd.

Arbeidsplan – 2006

Styret legger opp til samme aktivitetsnivå som forrige år. Arbeidet med årboka vil såleis være lagets viktigste oppgave. Samlinga med lokahistorieskrivere må føres videre. Det samme med arbeidet i Nord-Trøndelag kulturvernråd. Samarbeidet med Sør-Trøndelag Historielag og Heimbygda i Jamtland vil fortsette gjennom forarbeidet til de jåmt-trønderske historiedagene i 2007. Styret vil fortsatt at års- og halvårsmøte skal være en faglig og sosial treffstad for historielagsmedlemmene. Det slekthistoriske arbeidet vil bli ført videre sammen med DIS-Nord-Trøndelag.