Referat fra årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 25.11.2006, Falstadsentret, Ekne

37 deltakere

Årsmøtet

1.  Møteinnkalling og sakliste vedtatt uten kommentarer

 Lars Tønne valgt som møteleder ·
Morten Stene valgt som sekretær

2.   Vedtektene opplest. Bakgrunn for en eventuell sak til neste årsmøte.

3.   Årsmelding opplest og vedtatt uten kommentarer

4.   Regnskapet lagt fram

Kostnadene til regnskapsførsel er høge. Bør finne billigere løsninger Ikke mottatt årskontingent til Landslaget for lokalhistorie undersøkes Redegjort for ikke mottatt støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune Godkjen

5.   Framlagte årsplan for 2007 vedtatt

  • Arbeidet med årboka vil også neste år bli den mest tidkrevende oppgaven
  • Samarbeidet med Nord-Trøndelag kulturvernråd er viktig, og vil bli videreført
  • Videre er det viktig med et samarbeid med Sør-Trøndelag historielag, særlig aktuelt er  arbeidet med å få utgitt et “kulturminneleksikon”
  • Det slektshistoriske arbeidet fortsetter i samarbeid med DIS-Tord-Trøndelag
  • Det er fortsatt ønskelig med ei samling for lokalhistorieskrivere
  • Det vil også neste år bli et halvårsmøte (vårmøte), trolig i april
  • Samarbeidet med Sør-Trøndelag historielag og Heibygda i Jämtland om de jämt-trønderske historiedagene i 2007 består  
  • Ide: bruke deler av halvårsmøtet/årsmøtet til erfaringsutveksling mellom lagene Boksalg kritisk for økonomien og boksalgtiltaket gjennom lokallagen ble utdypet Godkjent

6.   Årspenger

Styret innstiller på uendret kontingent: Kr 400 for lag med mindre enn 300 medlemmer Kr 600 for lag med mer enn 300 medlemmer. Innstillingen enstemmig vedtatt

7.   Framlagte budsjett enstemmig vedtatt

8.   Valg

Lars Tønne – styreleder for 1 år (gjenvalgt)
Åshild Bjørgum Øwre – styremedlem for 2 år (gjenvalgt)
Åke Jünge – styremedlem for 2 år (ny)
Torstein Engum Bruvoll – vararepresentant for 1 år (gjenvalgt)
Johan L. Fløan – vararepresentant for 1 år (gjenvalgt)
Svein Kvistad – vararepresentant for 1 år (ny)
Olaf Vorum – revisor (gjenvalgt)
Olav Alstad – valgnemnd for 3 år (ny)
[Valgnemnda består av Jakob Bjerkem (leder), Ola Indegård og Olav Alstad]

[Styremedlemmene Kjell Erik Pettersson og Sigrun Dahl Storholmen – ikke på valg.]

Øvrig program

Deltakerne så museumsutstillingen ”Ansikt til ansikt” og fikk en guidet tur i Falstadskogen av forsker Marianne Neerland Soleim

Torstein Engum Bruvoll orienterte om Årboka 2006