Årsmelding for 2006 Nord-Trøndelag historielag

Nord-Trøndelag historielag består av 21 lokale historielag. I tillegg er det 50 enkeltmedlemmer. Omtrent 4500 personer er organisert i Nord-Trøndelag historielag.

Styret

I lagets styre sitter følgende personer:

 • Lars P Tønne, Ogndal, leder
 • Sigrun Dahl Storholmen, Verdal, nestleder
 • Morten Stene, Steinkjer, sekretær
 • Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer
 • Aashild Bjørgum Øwre, Henning/Ytterøy, styremedlem
 • Torstein Engum Bruvoll, Snåsa, redaktør/varamedlem
 • Åke Jünge, Verdal, varamedlem
 • Johan L Fløan, Skatval, varamedlem

Styret har møttes til 5 møter og har behandla 25 saker. Varamedlemmene blir innkalt til alle styremøta, og har for det meste møtt. Årboka er den største arbeidsoppgaven til laget.

Årsmøtet

Årsmøtet 2005 var på Kløvertunet på Snåsa 19. november 2005. Formannen i Snåsa historielag, Osvald Løberg ønska velkommen og presenterte Snåsabygda på en grei måte. Bjørn Roar Krogstad og Jorid Klette Berg ble takket av for deres mangeårige innsats for laget. Olav Skevik fortalte så om det nye bokverket “Trøndelags historie”, årboka ble åresentert av Torstein Bruvoll og Morten Stene kåserte om Hell-Sunnanbanen. Det var musikalsk innslag ved en Snåsatrio som spilte fire slåtter fra Snåsa.

Kulturminneleksikon

Styret har flere ganger diskutert arbeidet med et kulturminneleksikon for Trøndelag. Dette er også tatt opp av Sør-Trøndelag historielag, og det er gjort henvendelser til begge fylkeskommunene om saka. Dessuten er turistnæringa en naturlig samarbeidspartner. Det er først og fremst snakk om en nettutgave, men det er sterkt ønskelig å få laga en gok/brosjyre med omtale av de viktigste kulturminner i området. Det er gjort henvendelse til lokallaga om denne saka.

Årboka

Boknemnda har bestått av Torstein Engum Bruvoll, redaktør, Kjell Erik Pettersson og Morten Stene. Fjorårets årbok var på 195 sider og vart trykt i 900 eksemplar.

Slektshistorie

Aashild Bjørgum Øwre er Nord-Trøndelag historielags representant i samarbeidet med DIS-Nord-Trøndelag. Utvalget har hatt 2 møter og det er arrangert kurs i Slektsforskning på Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Nord-Trøndelag historielag har en egen heimeside. Adressen er: webmaster@nord-trondelag.superia.no. Kjell Erik Pettersson har ansvaret for heimesida.

Lagets boksamling er på Verdal bibliotek. Den er registrert og lagt ut på internett. Biblioteket har et eget rom der det meste av lokalhistorie er samlet. Dette gjelder også de andre bibliotekene i fylket.

Arbeidsplan – 2007

 • Arbeidet med årboka vil også neste år bli den mest tidkrevende oppgaven
 • Samarbeidet med Nord-Trøndelag kulturvernråd er viktig, og vil bli videreført
 • Videre er det viktig med et samarbeid med Sør-Trøndelag historielag, særlig aktuelt er arbeidet med å få utgitt et “kulturminneleksikon”
 • Det slektshistoriske arbeidet fortsetter i samarbeid med DIS-Tord-Trøndelag
 • Det er fortsatt ønskelig med ei samling for lokalhistorieskrivere
 • Det vil også neste år bli et halvårsmøte (vårmøte), trolig i april
 • Samarbeidet med Sør-Trøndelag historielag og Heibygda i Jämtland om de jämt-trønderske historiedagene i 2007 består