ÅRSMELDING FOR NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG FOR 2011

Nord-Trøndelag historielag har 21 lokale historielag som medlemmer, samt en del direkte medlemmer. Alle de som bestiller årboka er støttemedlemmer, uten stemmerett.

Styret i 2011 har bestått av: Johan Solheim, Egge, leder; Johan L. Fløan, Skatval, nestleder; Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer; Ellen Lillevestre, Stod, sekretær og Agnes B. Solli, Verdal, styremedlem.

Varamedlemmer har vært: Osvald Løberg, Snåsa; Knut Krogstad, Stjørdal og Kjellrun S. Landfald, Verdal.

DIS-kontakt har vært Knut Krogstad, og utsending til Jämt-trønderske historiedager har vært Johan Solheim med Ellen Lillevestre som vara. I Nord-Trøndelag kulturvernråd er Johan Solheim medlem, med Johan L. Fløan som varamedlem.

I komiteen for Jämt-trønderske historiedager er Johan Solheim medlem med Ellen Lillevestre som varamedlem. I 2012 vil seminaret være på Birka folkhögskola ved Storsjøen i Östersund, i dagene 17.-19. august.

Varamedlemmene har vært innkalt til alle styremøter. Styret har hatt 3 styremøter, alle på Verdal bibliotek, der laget har sin boksamling. Styret har behandlet 16 saker, bl.a. produksjon og salg av årboka, ledermøte/seminar om aktuelt tema: ”Ny forskning om samisk historie” (Snåsa historielag har sagt ja til å være teknisk arrangør. Dette er ikke gjennomført til nå), økonomien i laget, samarbeidsavtalen med DIS.

5. september arrangerte styret et temamøte på Verdal hotell om årboka: ”Innhold og distribusjon/markedsføring”, der alle medlemslagene var invitert til diskusjon om bokas framtid. På møtet ble alle sider om produksjon og utgivelse av boka diskutert, og lokallagene ble oppfordret til også internt å ta opp saken.

Det er trykket 700 eksemplarer av årboka. Redaktør har vært Åke Jünge, med Morten Stene, Torstein Engum Bruvoll og Kjell Erik Pettersson i årbokskomiteen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har støttet laget med kr. 30 000,-.

Vi gratulerer tidligere leder i Nord-Trøndelag historielag Lars Petter Tønne, som har mottatt Kongens fortjenestemedalje i sølv.

Referater fra møtene blir sendt til Grethe Hegge som legger dem ut på historielagets hjemmeside: http://www.skatval.no/NTHist.

——————————-

ÅRSMØTET 2010 var lagt til Solhaug grendehus på Namdalseid 27. november 2010. Leder i Beitstaden historielag, Jan Haraldsen, ønsket velkommen og fortalte en del om laget. Styrets forslag til årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan og fastsetting av årspenger ble referert og godkjent. Valgkomiteens leder Jan Haraldsen la fram komiteens forslag som ble enstemmig godkjent. Kjell Erik Pettersson presenterte årboka og ga en god innføring i artikkelstoffet.

Erik Stenvik holdt et interessant kåseri: ”Fra gangsti til motorvei. Om veier og ferdsel gjennom tidene”. Beitstaden historielag sto for det kulinariske innslaget: en god gammel matrett: klubb og duppe med en nydelig dessert.

Før og etter maten ble vi underholdt med trivelig musikk av Oddbjørn Aune.

Både Erik Stenvik og Åshild Bjørgum Øwre ble overrakt bokgaver, og sistnevnte ble også varmt takket for alt arbeid hun har utført for historielaget gjennom mange år.

Et meget godt gjennomført årsmøte som Beitstaden historielag hadde all ære av.

——————————–

Et kort referat fra årsmøtet ble senere sendt til fem aviser i fylket.