ÅRSMELDING 2010 FOR NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG

Nord-Trøndelag historielag består av 21 lokale historielag samt en del direkte medlemmer. I tillegg er alle tingere av Årboka støttemedlemmer i laget, uten stemmerett.

Lagets styre:

Johan Solheim, Egge, leder
Johan L. Fløan, Skatval, nestleder
Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer
Ellen Lillevestre, Stod, sekretær
Åshild Bjørgum Øwre, Ytterøy, styremedlem og DIS-kontakt
Varamedlemmer: Osvald Løberg, Snåsa; Agnes Solli, Verdal og Knut Krogstad, Stjørdal

Varamedlemmene blir innkalt til alle styremøter. Styret har i år hatt 4 møter, alle på Verdal bibliotek der lagets boksamling er.

—————————————-

Årsmøte 2009

var lagt til Hegramo kafé i Hegra, og startet kl 10:00 med at nestleder av styret i Hegra historielag, Gunnar Kyllo, ønsket velkommen. Leder Ola M. Lerfald var forhindret pga sykdom. Kyllo fortalte om Hegra, bl.a. om kirken fra 1783, videre om Hegra festning og om nytt bergkunstmuseum under planlegging i bygda.

Vi fikk også høre om starten av og aktiviteten i Hegra historielag.

Edgar Heringstad spilte og fortalte om tradisjonsmusikk og musikere i bygda.

Årsmelding og regnskap ble framlagt og godkjent. Budsjett og arbeidsplan ble og godkjent.

Johan L. Fløan takket avtroppende leder Lars Petter Tønne for stor innsats i mange år som leder av laget

Kjell Erik Pettersson presenterte og orienterte om Årboka for 2009.

Kåseri av Hans Olav Løkken før omvisning i Armfeldtmuseet, Laksemuseet og Skolemuseet.

Et godt gjennomført arrangement av Hegra historielag.

Vårmøtet

var i år lagt til Kjerknesvågen i regi av Inderøy museums-og historielag. Møtet var meget vellykket, men kun ca 20 personer var til stede. Deltakerne fikk tur på fjorden med verdens eldste seglende jekt-Pauline. Det ble gitt orienteringer om aktiviteten knytta til kaia, naust, fjordmuseum osv. Det hele ble avslutta med en nydelig fårikålmiddag. Vi viser til fyldig omtale på vår heimeside.

Styret har diskutert opplegget med vårmøte. Arrangørene legger ned mye arbeid i et godt program, men oppmøtet er variabelt. Styret vurderer alternativer. Det kan være seminar over ulike tema, ledermøter og lignende. Det vil være opp til det nye styret å drøfte dette videre.

Nord-Trøndelag historielag er medlem av Nord-Trøndelag kulturvernråd der Åshild Bjørgum Øwre er leder. Leder i Nord-Trøndelag historielag er med i rådet. Rådet er fylkeskulturavdelingens forlengede arm og har egen sekretær, Jakob Bjerkem. Rådet behandler museumssaker, fredning m.m.

Årboka

trykkes i 700 eks. Dette er den største arbeidsoppgaven for laget. Det er viktig at det gjøres en innsats for at boka blir solgt. Boknemnda og styret har vært opptatt av tiltak for å øke salget. Årsmøtet oppfordres til forslag i så måte.

Årboknemndas redaktør for 2010 er Åke Jünge. Nemnda består ellers av Torstein Engum Bruvoll, Morten Stene og Kjell Erik Pettersson.

Vi takker Nord-Trøndelag fylkeskommune som for 2010 har støttet årboka og lagets drift med til sammen kr 30.000.

Laget var medarrangør på Jämt-trønderske historiedager på Melhus 13. -15. august og representert på de Midt-nordiske arkeologidagene i Östersund 7. – 9. oktober.

Lederen representerte Nord-Trøndelag historielag på Mosvik historielags 30-årsmarkering 27.april.

Redaktør for lagets hjemmeside er Grethe Hegge fra Skatval. Styret er meget godt fornøyd med arbeidet redaktøren gjør. Sidene er hele tiden oppdatert, men hun er avhengig av at laga sender informasjon fortløpende. Bruk heimesida flittig. http://www.skatval.no/NTHist/.

Styret takker for godt samarbeid og ønsker det nye styret lykke til med et interessant arbeid.

Johan Solheim (sign)   –  Johan L. Fløan (sign)  –   Kjell Erik Pettersson (sign)

Ellen Lillevestre (sign)   –  Åshild Bjørgum Øwre (sign)