Meldingsarkiv:

ÅRSMELDING 2009 NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG

Nord-Trøndelag Historielag består av 21 lokale historielag samt en del direkte medlemmer. I tillegg er alle tingere av Årboka støttemedlemmer i laget, uten stemmerett.

Lagets styre:

Lars Petter Tønne, Ogndal, leder
Johan L Fløan, Skatval, nestleder
Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer
Ellen Lillevestre, Stod, sekretær
Åshild Bjørgum Øwre, Ytterøy, styremedlem og DIS-kontakt
Varamedlemmer: Osvald Løberg, Snåsa, Agnes Solli, Verdal og Knut Krogstad, Stjørdal

Varamedlemmene blir innkalt til alle styremøta. Styret har i år hatt 4 møter, alle på Verdal bibliotek der også lagets boksamling er.

————————————–

Årsmøtet 2008 var på Inderøya med Inderøy historielag som vertskap. Vi møttes ved Sakshaug gamle kirke og gikk oppover til bygdemuseet like ved. Etter omvisning og orientering der flytta vi oss oppover til Øynaparken der årsmøtet var.

Etter en presentasjonsrunde fikk lagets formann, Kjetil Klepp, ordet og fortalte om aktiviteten i laget i ord og bilder. Det ga inntrykk av et lag med stor aktivitet og god organisering.

Per Saxhaug fortalte om Mølnmuran, restene etter ei tidevannsmølle fra ca 1880. Dette er et prosjekt som går ut på å bygge opp noe av anlegget igjen. Det musikalske innslaget var ved “Sommelkoppan”, Kristoffer Klepp og Andreas Tønne.

Årsmelding og regnskap vart framlagt og godkjent. Budsjett og arbeidsplan vart også godkjent.

Etter en god middag presenterte Torstein Engum Bruvoll den nye årboka, som også vart solgt til møtedeltakerne.

 Vårmøtet var på Stiklestad kulturhus der Øystein Walberg fortalte om Verdal og Verdal historielag. Det var godt oppmøte, og etter middag fikk vi omvisning på det nye langhuset “Stiklastadir” som da var under oppføring. Der var det konservator og byggeleder Eskil Følstad som orienterte.

Nord.-Trøndelag historielag er medlem av Nord-Trøndelag kulturvernråd, der Åshild Bjørgum Øwre er leder. Dette rådet er Fylkeskulturkontorets forlengede arm og har egen sekretær, Jakob Bjerkem. Rådet behandler mange saker som er innen vårt interessefelt, som museumssaker, fredning og lignende. Lederen i NT Historielag er med i rådet.

Åshild Bjørgum Øwre er vår representant i DIS, data i Slektsforskning.

Årboka: Trykkes i år i 700 eksemplarer. Dette er den viktigste arbeidsoppgaven til laget, og for at den skal bestå er det viktig at det gjøres en innsats for å få opp salget. Årboka har i år ingen redaktør men en redaksjonskomité på 4 medlemmer. Disse er: Torstein Engum Bruvoll, Kjell Erik Pettersson, Morten Stene og Åke Jünge.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune støtter årboka og lagets drift med til sammen kr 30.000.

De Jämt-Trønderske historiedager skal arrangeres 13. – 15. august 2010 på Trøndertun i Melhus. Endelig program blir utsendt til laga.

Redaktør for lagets hjemmeside er Grethe Hegge fra Skatval. Vi prøver å oppdatere denne med planer framover og referat bakover, slik at folk kan holde seg oppdatert ved å klikke seg inn på http://www.skatval.no/NTHist/ .

Styret