Referat fra årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag 26. november 2011

Årsmøtet ble holdt på Mære landbruksskole i Sparbu lørdag 26. november.

Leder Johan Solheim åpnet møtet med å ønske velkommen til 30 årsmøtedeltakere. Han ga deretter ordet til leder for Sparbu historielag, Eli Kristin Rognan, som sto som arrangør av møtet. Hun ga oss en grei oversikt over Mære landbruksskoles historie fra 1890-tallet og fram til i dag. Skolen er en moderne undervisningsinstitusjon med brei utdanning innen mange landbruksfag, driver forskning bl.a. i bruk av biogass, som også brukes til oppvarming av skolen to store drivhus. Deretter fortalte hun om Sparbu historielags mange aktiviteter. Laget har ca. 400 medlemmer og et godt grendemannssystem. Blant aktivitetene var mange medlemsturer, samarbeid med bondelag og sogneråd, rydding av turveier og setervoller, deltakelse i Sparbudagene. Laget har egen Facebokside, og sender beskjeder til medlemmene pr. e-post. Et moderne og aktivt lag!

Over til selve årsmøtet:

Årsmøtesaker:

 1. Innkalling og sakliste godkjent. Johan Solheim ble valgt til møteleder.
 2. Leder leste årsmeldingen, og han føyde til at de jämt-trønderske historiedagene på Birka ved Østersund 17.-19. august 2012 vil ha ”språk og dialekter” som emne. Lagets årbok fikk også ekstra omtale med oppfordring til å selge flere bøker i de enkelte lokalhistorielag. Lagets hjemmeside: http://www.skatval.no/NThist som oppdateres av Grethe Hegge, kan alle lag bruke for å fortelle om sine aktiviteter. Det kom oppfordring fra salen om flere utadrettete arrangementer, for eksempel turer, kurs m.m. for medlemslagene. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
 3. Regnskapet ble referert av kasserer Kjell Erik Pettersson. Regnskapet var avsluttet 31/10-2011. Leder leste revisjonsrapporten. Spørsmål fra salen om utgifter til regnskapsførselen kunne gjøres billigere. I dag brukes et regnskapsbyrå på Steinkjer. Styret oppfordres til å se på saken. Regnskapet enstemmig godkjent.
 4. Budsjett 2012 ble lagt fram av kasserer. Forslag fra salen om å ha en post på budsjettet på kroner 15 000,- til kursvirksomhet. Beløpet tas av egenkapitalen. Forslaget godkjent.
 5. Arbeidsplanen ble framlagt av leder:
  Utgivelse av årbok.
  Vårmøte med tema / befaring.
  Kursvirksomhet.
  Formidling av lokalhistorisk stoff.
 6. Fastsetting av årspenger. Styret foreslo ingen endring. Dette ble godkjent.
 7. Valg:

Leder leste valgkomiteens forslag, og disse ble valgt:

Leder for 1 år: gjenvalg på Johan Solheim, Steinkjer
To styremedlemmer for 2 år: gjenvalg på Kjell Erik Pettersson, Stjørdal og Ellen Lillevestre, Stod
Tre varamedlemmer for 1 år: gjenvalg på Knut Krogstad, Stjørdal og Osvald Løberg, Snåsa. Ronald Inndal, Verdal (ny)
Revisor for 1 år: gjenvalg på Olaf Vorum, Sparbu
Neste års valgkomité: Gunnar H. Kyllo, Hegra (leder), Åshild Bjørgum Øwre, Ytterøy og Eli Kristin Rognan, Sparbu.

Det var ingen innkomne saker.

 

Etter selve årsmøtet forflyttet alle seg opp til Mære kirke der Bodil Østerås fra Egge museum kåserte om: ”Mære som knutepunkt mellom hedendom og kvitekrist”. Et interessant foredrag i en meget gammel kirke. Som takk fikk hun overrakt en bokgave av leder.

Tilbake på landbruksskolen orienterte kasserer Kjell Erik Pettersson om innholdet i den nye årboka. Også denne gang inneholder den interessante og spennende artikler, bl.a. flere om Falstad og 2. verdenskrig. Prisen blir som tidligere år. Redaksjonen har god tilgang på artikkelstoff, men ønsker seg bedre geografisk spredning.

Det kom en del innspill fra salen: Kan det brukes stoff fra lokalhistoriske årbøker? Hva med opptrykk av gamle årganger? Digitalisering? Kan det opplyses på hjemmesiden hvilke årganger som finnes på lager? Hvordan få til et funksjonelt salgsapparat? Er det mulig å opprette en egen salgs- og markedsføringsgruppe? Dette er spørsmål som styret må ta opp.

Det var anledning til å kjøpe den nye årboka, og bytte og selge lokale årbøker.

Som slutt på en innholdsrik dag ble vi bedt til landbruksskolens spisesal for å innta en nydelig gryterett sammen med det berømte ”Mæreølet”.

Sparbu historielag ble behørig takket for opplegg, god servering og en trivelig dag på Mære. Alle dro heim vel fornøyde, også for at orkanen ”Berit” hadde løyet i løpet av dagen.