ÅRSMELDING FOR NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG 2012

Nord-Trøndelag historielag har 21 lokale historielag som medlemmer, samt en del direkte medlemmer. Alle de som bestiller årboka er støttemedlemmer, uten stemmerett.

Styret har i 2012 bestått av:

Johan Solheim, Egge , leder
Johan Fløan, Skatval, nestleder
Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer
Ellen Lillevestre, Stod, sekretær
Agnes B. Solli, Verdal, styremedlem

Varamedlemmer:
Osvald Løberg, Snåsa
Knut Krogstad, Stjørdal
Ronald Inndal, Verdal

DIS-kontakt har vært Knut Krogstad, og utsending til Jemt-trønderske historiedager har vært Johan Solheim med Ellen Lillevestre som vara. I Nord-Trøndelag kulturvernråd er Johan Solheim medlem med Johan Fløan som varamedlem.

De Jemt-trønderske historiedagene ble avholdt på Birka folkehøgskole ved Storsjøen i Østersund 17.-19. august. Temaet var Språk.

Neste seminar er lagt til Nord-Trøndelag. Sted og tid er ikke fastlagt, men komiteen vil møtes i 2013 for å starte arbeidet.

Styret har i alt hatt 4 møter, alle på Verdal bibliotek der laget har sin boksamling. Styret har behandlet produksjon og salg av årboka, markedsføring av boka, planlegging av seminar om Kulturminne. Seminaret ble holdt i Fylkets Hus, Steinkjer 13. mars. Ansvarlig var fylkesarkeolog Lars Forseth. Både foreleser, lokale og servering uten kostnad for laget. Det var 13 deltakere på seminaret

Det lyktes ikke å arrangere et tilsvarende seminar i sørdelen av fylket.

Styret arrangerte i samarbeid med Skatval historielag halvårsmøte lørdag 28. april på Aglo videregående skole.

Forelesere på halvårsmøte var Asbjørn Skjervold og Hans Olav Løkken. Videre var det befaring på Steinvik lager. Et meget vellykket halvårsmøte som Skatval historielag har all ære av. Takk til laget ved leder Magnus Fiskvik. Ca 60 deltok.

Styret har diskutert sin egen rolle i forhold til lokallaga. Skal styret i større grad være en aktiv pådriver med arrangement av kurs, seminar osv.? Styret inviterer årsmøtet til å komme med synspunkter.

Det er trykket 600 eksemplarer av årboka. Redaktør har vært Åke Junge, Morten Stene (trakk seg i perioden), nytt medlem Arne Langås, Torstein Engum Bruvoll og Kjell Erik Petterssson i årbokkomiteen,

Styret har bedt Roger Rein, nå redaktør i Levangeravisa, om å bistå med innspill for å bedre markedsføringa av årboka. Vi håper det kan medføre økt salg.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har støttet laget med kr 25000,- Vi takker for bidraget.

Nord-Trøndelag historielag har fått ny internett-side! Du henter den ved å skrive  nt-historielag.com  i adressefeltet i nettleseren din (og lagrer den i favoritter?). All informasjon fra laget sentralt vil bli lagt ut der, i tillegg til informasjon fra andre historie-/kulturrelaterte organisasjoner, og fra dere i lokallaga hvis det er av interesse. Kontakt webmaster hvis du har info du vil ha lagt ut. Informasjonen blir lagt ut på vår hjemmeside.

Grethe Hegge gjør her en meget god jobb med å publisere nyttig informasjon fra alle lag. Vi takker henne for denne viktige jobben.

 

ÅRSMØTET 2011 ble avholdt på Mære landbruksskole i Sparbu lørdag 26. nov. Teknisk arrangør var Sparbu historielag.

Leder i Sparbu historielag, Eli Kristin Rognan, gav innledningsvis en oversikt over Mære landbruksskole sin historie fra 1890-tallet og fram til i dag. Videre fortalte hun om Sparbu historielag som i dag har ca 400 medlemmer.

Styrets forslag til årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan og fastsetting av årspenger ble referert og godkjent.

Forslag om å se på regnskapsførselen ble vedtatt. Budsjettet ble etter forslag endret slik at kr 15000,- ble vedtatt avsatt til kursvirksomhet.

Valgkomiteens forslag ble godkjent.

Etter selve årsmøtet holdt Bodil Østerås fra Egge museum et kåseri om: “Mære som knutepunkt mellom hedendom og kristendom”. Møtedeltakerne hadde da forflyttet seg til Mære kirke.

Kjell Erik Pettersson orienterte om den nye årboka.

Takk til Sparbu historielag for et meget vellykket årsmøte.

Styret