Årsberetning for 2017

 1. Organisasjon

Styret og andre tillitsverv har etter årsmøtet 30. mars 2017 vært sammensatt slik:

Leder: Alf Olsen
Nestleder Guttorm Aavik
Kasserer: Kjell Almåsbakk
Sekretær: Marthe Langsåvold
Styremedlemmer: Solfrid Bergstrøm – Olav Morten Kirkeby – Helge Kringtrø – Torild Ringen
Varamedlemmer:  Inger Margrete Tronsmo – Sigmund Troøyen
Valgkomité: Leif Juliussen – Gunn Aamo – Heidi Bjørnås
Revisor: Solveig Madslangrud
 1. Styremøter

Det har vært holdt 10 styremøter i løpet av 2017, et styremøte hver måned, unntatt juli og desember. Varamedlemmene har deltatt på alle styremøter. Mange saker er ellers gjort kjent og diskutert via e-post.

 1. Representasjon

Per Erik Reitås er lagets representant i styret for Stiftelsen Meråker-Musea, og Morten Kirkeby er medlem av styret i Samspell-91. Sigmund Troøyen er historielagets representant i Foreningen Meråker Jernbanestasjon. Marthe Langsåvold har møtt som vararepresentant. Tormod Røe representerer Meråker Historielag i Boknemda for Årbok for historielagene i Stjørdalsbygdene. Alf Olsen har møtt som varamann. Skatval historielag arrangerte 18. november årsmøtet for Nord-Trøndelag Historielag, og Guttorm Aavik, Helge Kringtrø og Alf Olsen deltok. Til slutt kan nevnes at historielaget er medlem av Meråker Frivilligsentral og JTAK, Jämt-Trønderska föreningen Armfeldts Karoliner. Alf Olsen deltar i ”Karoliner-gruppa” som ledes fra Stjørdal kommune/Stjørdal Museum for å planlegge og gjennomføre aktiviteter tilknyttet 300-årsmarkeringene for Armfeldts hærtog.

 

 1. Markedsføring / informasjon om laget

Historielagets hjemmeside www.merakerhistorielag.no og lagets Facebook-side er våre fremste markedsføringskanaler. Facebook-sida har nå 561 ”likes”. Besøkene på hjemmesida skyldes i stor grad ”Billedsøk”, og det ligger fortsatt en utfordring i å gjøre hjemmesida mer attraktiv. Aktivitetene er annonsert på hjemmesida, på Facebook, i Meråker-posten, og i et par tilfelle i Stjørdals-Nytt.

Laget var også i år på plass under Kunst- og Håndverksmessa 2. og 3. september. Vår vurdering er at deltagelsen også dette året var vellykket. Det er både nyttig og trivelig å få snakket med publikum. Historielaget kommer til å være representert også neste år, gir også plass til Foreningen Meråker Stasjon.

 1. Medlemsmassen

Pr 31.12.2017 er antallet medlemmer 267. Ved forrige årsskifte var antallet 258 medlemmer. Økningen i medlemsmassen flater dermed noe ut etter mange års vekst, noe som var forventet. Kontingentsatsen til Nord-Trøndelag historielag, basert på antall medlemmer, vil neste år få en betydelig økning – etter et forslag fra oss. Laget mottar Grasrotandel, og resultatet ble i 2017 kr 10.001,- fra 19 spillere.

 1. Møteaktiviteter / arrangementer

2017 var igjen et godt arbeidsår med bra aktivitet. Vi får stadig tilbakemeldinger på at historielaget oppfattes som en aktiv og positiv medspiller i bygdas kulturliv. Det er spesielt film- og billedkveldene, årboka og Meråker-kalenderen som er populære tiltak, og som bidrar til å markedsføre historielaget.

Oversikten over årets møter og aktiviteter følger som eget vedlegg.

 1. Turer

Vi har helt siden vi arrangerte en meget vellykket tur til Vera hatt planer om å sette opp en tur til Veresspelet. Dette ble gjennomført lørdag 19. august med full 19-seters buss fra Aarbuss. Turen til Vera gikk via Sverige, og fra Vuku og oppover fikk deltakerne en fortreffelig guiding av Johannes Overmo.
Tilbakemeldingene tydet på at vi ikke ville få særlig stor deltakelse på ny tur til førjulskonserten i Nidarosdomen, og turen ble følgelig droppet. Vi innhentet tilbud på tur til Jamtlis julemarked, men turen ble for dyr, og eventuelt med for stor subsidiering fra vår side, så denne turen ble også skrinlagt.

 1. Årbøker og kalender

På årsmøtedagen 30. mars lanserte vi vår årbok nummer åtte, ”MÅRRÅK 2017”. Årets utgave hadde mer stoff fra Teveldalen, men hentet de øvrige artiklene fra bygda for øvrig. Igjen bidro mange lokale og ferske forfattere, noe vi synes er svært verdifullt. Vi får stadig gode tilbakemeldinger utenfra på våre årbøker både for innhold og kvalitet i utformingen. For eksempel bytter lagene årbøker seg imellom på Nord-Trøndelag historielag sitt årsmøte, og vi kan trygt konstantere at vår bok skiller seg fordelaktig ut.

Årets Årbok for Historielagene i Stjørdalsbygdene var nummer 27 i rekken. Denne gang med flere artikler enn vanlig fra Meråker, og da også artikler som tidligere har vært publisert i MÅRRÅK. Boka er lagt ut for salg hos Bunnpris og på Coop Extra, men vårt salg er meget lite i forhold til de andre lagene. Årsaken er klar, publikum foretrekker naturlig nok vår egen årbok.

Leif Juliussen hadde, som tidligere år, ansvaret for produksjonen av historielagets Meråkerkalender. Kalenderen er gitt ut hvert år siden 1994. Årets kalender kom i salg under billedkvelden 16. november.

 1. Andre aktiviteter

Arbeidet på Meråker stasjon har fortsatt, og dugnadsgjengen, anført av Otto Svartås, har igjen utført en formidabel dugnadsjobb med restaureringen av bygningen. Dette året er vinduene på veggene mot sør og vest skiftet. Panelet er revet, veggene er isolert opp, og nytt panel er slått på. BaneNor har bekostet materialene, og har i tillegg gitt en betydelig sum for arbeidet.

Det må også nevnes at utsmykningen oppe i mønene er kopiert, og foreløpig kommet på plass igjen på sør- og vestveggen. Samme utsmykning vil også bli satt opp på nordveggen. Der er det også meningen å gjenskape det gamle inngangspartiet. BaneNor har allerede bevilget midler til materialer og arbeid.

Historielaget har i 2017 bidratt med kr 15.000,- til oppvaskmaskin, samt dekket noen mindre utgifter til restaureringen. Vi er fornøyd med at bruken av stasjonen øker. Også i år arrangerte historielaget i fellesskap med driftsgruppa på stasjonen en meget vellykket julemesse med femten lokale utstillere.

 1. Kulturminnene

Historielaget påtar seg fortsatt planting og stell ved 1905-bautaene. Også vårt eget område ved minnesteinen på Ol’Jensabakken holdes i orden. En annen form for bevaring av kulturminner er innsamlingen av bilder, dokumenter og intervjuer, etc.. Her henvises til egen årsmelding.

 1. Samarbeid

Vi har et aktivt og godt samarbeid med Meråker bibliotek, hvor vi i Lokalavdelingen har våre kontordager, styremøter, osv.. Kontakten med kultursektoren har i år vært lite aktiv, og vi fikk heller ikke i år midler til vedlikehold av kommunens egne kulturminner. Samarbeidet med andre lag og foreninger i bygda opplever vi som godt, og vi opplever også stor velvillighet hos annonsørene i årboka. De aller fleste annonsørene har vært med hvert år. Meråker Historielag legger fortsatt stor vekt på samarbeidet med de andre historielagene i dalføret, Nord-Trøndelag historielag og Landslaget for Lokalhistorie.

Vi takker alle for godt samarbeid i 2017!

Meråker, 10. januar 2018
Alf Olsen, leder (sign.)

Møte- og aktivitetsprogrammet 2017

Dato Aktivitet Antall
7. februar

 

Mot et forent Norden (Samarbeid med Meråker bibliotek)
Foredrag av Alf Daniel Moen på Meråker bibliotek
 10
16. februar Bursdagsfeiring / billedkveld
Bilder og foredrag fra lagets 60 år v/ Alf Olsen og tradisjonell billedvisning v/ Helge Kringtrø
 80
16. mars Mitt liv med SeaKing’en
Billedforedrag ved Egil Weiseth
 50
30. mars Lansering av MÅRRÅK 2017
Presentasjon for innbudte og publikum
 60
30. mars

 

Årsmøte
Ordinært årsmøte
 45
Mars

og april

Boksalg / årboksalg
Salg av årboka, slektsboka, etc. på COOP Extra og Bunnpris
 ??
4. april Billedvisning på Kopperåtreff
Kopperå-relaterte bilder presentert av Helge Kringtrø
 54
27. april Tur til Ranheim stasjon
Styret med fl. gjorde gjenvisitt til Ranheim Bydels Museum og historielag
 10
19. august Tur til Veresspelet
Tur med Aarbuss til Veresspelet
 19
2. og 3. september

 

Kunst- og Håndverksmesse
Historielaget deltok med tekstil- og boksalg, medlemsverving, etc. Også gitt plass til Foreningen Meråker Jernbanestasjon.
 ??
7. september Billedkveld
Tradisjonell billedvisning ved Helge Kringtrø
 59
12. september USA 2017 – under en annerledes president
Billedforedrag ved professor Ole O Moen
 30
16. november Filmvisning og billedkveld
Film om Hommelvikulykka og tradisjonell billedvisning
Salg av Meråkerkalenderen 2018
 74
17. og 18. november Kalendersalg og boksalg
Salg av Meråker-kalenderen og årbøkene på COOP Extra
 ??
30. november Sommerbarn – en flyktningejentes historie
Billedforedrag ved Hannelore Selbekk
 30
2. og 3. desember Julemesse på Meråker stasjon
Historielagets messe med 15 lokale produsenter og utstillere
 ??
  Billedvisninger
Helge Kringtrø har gjennom året hatt billedvisninger for Pensjonistlaget, Bofellesskapet, Langtidsavdelingen, med fl.