STIFTET 1924

ÅRSMELDING FOR 2017

E-postadresse: Frosta.historielag@gmail.com

Hjemmeside: www.frosta-historielag.no

Vedtatt på årsmøte 26.02.2018

 

1     FROSTA HISTORIELAG – MEDLEMMER

Frosta Historielag har i 2017 hatt 159 medlemmer. Dette er en nedgang på 10 medlemmer fra året før.
Vi har etter hvert fått e-postadresser til mange av medlemmene våre, men ønsker at enda fler (helst alle) kunne bli nådd på denne måten.
Styret har også tatt i bruk Facebook mer en før, og vi ser her at dette når flere enn «bare» medlemmene våre.

2     TILLITSVALGTE

I 2017 har disse hatt tillitsverv i laget:

Styret:

Leder: Bjørn Olav Juberg
Nestleder: Kåre H. Ulvik
Kasserer: Roar Lindgaard
Sekretær: Thorleif Tvete
Styremedlem: Lilly Eriksen
Varamedlem: Ola Viken, Ketil Aatlo

Revisorer: Lars Eilif Flægstad, Randi Nåvik Viken

Valgkomite: Steinar Stene, Kristian Alstad

Kalenderkomite:

Arnt Stavset, Johan Ole Kjelstad, Roar Lindgaard, Kristian Risan

Årbokkomite:

Roar Lindgaard, Peder Ohlen, Kristian Risan, Bjørn Olav Juberg

3     ÅRSMØTET

Årsmøtet ble holdt i Frosta Bibliotek torsdag 9.mars 2017 – 22 personer møtte.
Etter avtale med Frosta Bygdemuseum og Frosta Fortidsminnelag avviklet også de sitt årsmøte samme kveld.
Før årsmøtet orienterte rådgiver Torgunn Østbø om arbeidet med kulturminne-plana som skal utarbeides for Frosta kommune. Alle de tre organisasjonene som avviklet årsmøtene sine denne kvelden er aktuelle samarbeidspartnere.

4     STYRET

Styret har i perioden hatt 4 styremøter og behandlet 38 saker. Første varamedlem har møtt på alle styremøtene. I tillegg har styret hatt god kontakt pr e-post.

5     REPRESENTASJON

31.01.

Møte i Den Kulturelle Spaserstokken – Kåre H. Ulvik
22.02.  Møte på Tun – intervju av eldre – Thorleif Tvete – Bjørn Olav Juberg
22.04.  Halvårsmøte på Levanger – Nord-Trøndelag Historielag – Roar Lindgaard – Bjørn Olav Juberg
12.08.  Frostadan’ i Frostahallen – Roar Lindgaard – Thorleif Tvete – Kåre H. Ulvik – Bjørn Olav Juberg
13.09.  Kulturminnedag – Tur til «Festung Hanebau» – Thorleif Tvete – Kåre H. Ulvik Bjørn Olav Juberg
16.09.  Kulturminnedag – Tørkhuset – Thorleif Tvete – Kåre H. Ulvik – Lilly Eriksen – Bjørn Olav Juberg
23.10.  Møte om Utvalgte Kulturlandskap (UKL) – Kommunehuset – Bjørn Olav Juberg
23.10. Møte om Frostadan’ 2018 – Kommunehuset – Bjørn Olav Juberg
18.11.  Årsmøte i Nord-Trøndelag Historielag på Skatval – Roar Lindgaard – Bjørn Olav Juberg
15.12.  Møte om Arkivplan – Fylkemannsgården Steinkjer – Bjørn Olav Juberg

Som tidligere år stilte mange som selgere på Frostasenteret før jul. Salget før jul slik er på mange vis hovedinntektskilden vår, og derfor meget viktig. Takk til alle som stilte opp for Historielaget på denne måten!

Liste over personer som stilte opp for salg på Frostasenteret før jul 2017:
Roar Lindgaard, Lilly Eriksen, Kåre Ulvik, Peder Ohlen, Ola Viken, Anne Irene Hagerup, Andreas Naavik, Arnt Stavseth, Steffen Hjelde, Jan Bakken, Torill Haltvik, Oddlaug Juberg Kvamme, Boris Kvamme, Helga Aunet, Kristiann Risan, Knut Bakken, Liv Inger Østerlie, Lars Bjørn Moksnes, Johan Ole Kjelstad, Lars Eilif Flægstad, Bjørn Olav Juberg.

Salget startet 04.12. og ble avsluttet 22.12. Til sammen 21 personer stilte opp fra en gang til sju ganger med vakter fra kl 1000-1400 og 1400-1800. (Lørdag1100 -1500.) Til sammen 32 vakter. Ansvar for salg og vaktliste var Bjørn Olav Juberg, mens Roar Lindgaard etterfylte bøker til en hver tid.
Ved salget i år fungerte betalingsordningen iZettle meget bra, og flere kjøpte nok varer grunnet muligheten for å bruke kort.

6     OPPGAVER ARBEIDET MED I 2017

A) Etter ett års opphold utga vi årbok for 2017- «Frosta – før og no» – og igjen: Mange interessante lokalhistoriske artikler. Lite opplag gjør at prisen blir høy. Ved en inkurie på trykkeriet ble minneordet om Ola Stavseth ikke med i boka. Dette beklager vi sterkt!

B) For første gang på mange år ble så å si hele opplaget av vår historiske kalender solgt! Vi har kun 10 eksemplarer igjen på lageret! Johan Ole Kjelstad kom inn som ny i kalenderkomiteen i år. Takk til kalenderkomiteen.

C) Noen intervju av eldre mennesker er gjort i løpet av året.Thorleif Tvete, Peder Ohlen, Greta Breiseth og Liv Inger Østerlie har foretatt intervjuene.

D) Kulturminnedagene

I 2017 var temaet «Kulturminner i samfunnets tjeneste» og Historielaget hadde ansvar for to arrangement:

 Onsdag 13.09.: Tur fra Svenskhalla til «Festung Hanebau» med Bjørn Olav Juberg som guide. Start frå parkeringsplassen ved Svenskhalla kl 1800. En grei runde i området før det var kaffepause ved kommandobunkeren. Et lite «hefte» utarbeidet i anledningen ble delt ut og godt mottatt. Flere gode spørsmål og kommentarer underveis. 18 deltakere.

Lørdag 16.09.:  Tørkhuset ved Skogtrøa. Kåre H. Ulvik, Thorleif Tvete og Lilly Eriksen hadde full kontroll med bakeroven og stubbkaffe. Musikklaget «Klang» spilte til åpning; lederen i Historielaget ønsket velkommen og sa litt om begerepet kulturminnedag; kort orientering om Tørkhuset ved Skogtrøa; anledning til å kjøpe kaffe og nybakt kringle. Kåre H. Ulvik fortalte om selve restaureringsarbeidet. 31 personer deltok.

Økonomi i forbindelse med Kulturminnedagene: Utgifter: Innkjøp ca kr 800,-; annonser kr 1760,-; salgsinntekter kr 670,-. «Underskudd» på kr ca 1900,-.

E) 6. november holdt forsker ved Rustkammeret i Trondheim, Frode Lindgjerde, foredrag i Biblioteket om general Armfeldt og hans felttog i Trøndelag vinteren 1718-1719.

Mellom 40 og 50 personer møtte og hørte det interessante foredraget.
Arrangementet var et samarbeid mellom Biblioteket og Den Kulturelle Spaserstokken

F) Annenhver uke har Historielaget ansvar for et bilde i «Frostingen» – gjerne med opplysninger om tid og sted. Roar har ansvar for dette. Stor interesse blant leserne av bygdabladet, og dermed også god PR for laget.

G) I løpet av året ble 19 årganger av bygdebladet «Frostingen» innbundet! Dermed er alle årgangene f.o.m. 1919 t.o.m. 2016 innbundet. Om noen ønsker å leite etter noe spesielt fra «Frostingen» – ta kontakt!

H) Historielaget plukket ned minnebautaen for kirkegården ved Logtun i 2016 – treet var helt råtten og sto dermed i fare for å falle overende. Metallet ble skruvd ned og lagret, mens Lars Eilif Flægstad kjørte bort restene etter trestokken . Minnet skal gjenoppstå med en noe annen både plassering og utforming. Arbeidet er godt i gang, og styret regner med en sluttføring i 2018.

I) Styret vedtok i 2016 å bruke e-post som informasjonskanal til medlemmene våre. I løpet av 2017 er det sendt ut ulik informasjon til medlemmene. Vi har fått liten respons tilbake! Hvis dette skal fungere godt,må medlemmene være flinke til å oppgi e-postadressen til oss. Vi har også i løpet av året brukt Facebook litt mer. Her når vi nok ganske mange, også ikke-medlemmer.

7     ØKONOMI

Totale inntekter i løpet av året: kr 194.162,12.Inntektene våre kommer fra kontingent fra medlemmene, salg av kalendre, årboka, Frostabøker og salg av Ola Stavseth si bok.
Vi fikk kr 10000,- i kulturmidler fra kommunen med tanke på nytt minnesmerke over den gamle kirkegården ved Logtun.

Totale utgifter: kr 223719,84.
I dette beløpet ligger trykking av årbok, kalendere, husleie og en ikke ubetydelig post under diverse utgifter, bl.a. et lite beløp i forbindelse med minnesmerke ved Logtun.
Avdrag på lån til Frosta kommune er betalt i.h.h. til avtalen – kr 30000,-.
Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr 29557,72
Ved årsskiftet hadde laget kr 212915,01 i kasse og bank.
Viser ellers til eget oppsett med fullstendig regnskap for 2017.

8     AVSLUTNING

Uten Roar Lindgaards utrettelige gratisinnsats ville ikke laget ha bestått i den form det har nå. Derfor en MEGET STOR takk til Roar.

Takk også til medlemmer og andre som bidrar til at Historielaget så absolutt er levende og aktiv i floraen av lag her på Frosta.

Frosta i januar 2018

STYRET