Årsmelding for Nord-Trøndelag historielag 2017

Nord-Trøndelag historielag har 21 lokale historielag som medlemmer.

Styret har i 2017 bestått av:
Magnus Fiskvik, Skatval , leder
Knut Krogstad, Stjørdal, nestleder
Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer
Sveinung Havik, Levanger, sekretær
Hågen Ven, Levanger, styremedlem

Varamedlemmer til styret:
Inger J. Grønnesby, Inderøy
Åke Jünge, Verdal
Jorid Kjesbu, Ogndal

Valgkomité:
Jan Haraldsen, Beitstad, leder
Per Røkke, Skatval, medlem
Åshild Bjørgum Øwre, medlem

Revisor:
Olaf Vorum, Sparbu

DIS-kontakt har vært Knut Krogstad.

Det har vært avholdt 5 styremøter (23.01., 06.04., 07.06., 31.08., 18.10.), og behandlet 29 saker. Av saker behandlet kan nevnes; årbokas innhold og kostnader, økonomisituasjon, deltakelse i faglige møter, egne møtearrangement, samt årsmøtet, for å nevne de viktigste. Knut Krogstad er medlem i komiteen for Jämt-trønderske historiedager og har deltatt på komitemøtene. Neste seminar blir i 2018 og temaet er sjølsagt – Armfeldt.

Fra vedtatt årsplan 2017 er tradisjonelt arbeid omkring årboka, faglig møtevirksomhet og ikke minst leders og styrets arbeid med det organisatoriske både for fylkeslaget, sammenhengen til lokallagene og arbeidet i den nye regionen Trøndelag og på landsplan. Leder har i løpet av året besøkt flere lokallag og deltatt på to jubileer Skatval og Beitstaden Historielag.

Vår heimeside er www.nt-historielag.com. Grethe Hegge styrer den med sikker hånd. All informasjon fra styret blir lagt ut der, samt informasjon fra laga som blir tilsendt. Her mangler det nok noe på å utnytte heimesida. All annen informasjon fra organisasjoner eller andre som har med historie/museum blir også lagt ut. Dette er en sterk oppfordring til de lokale lagene om å bruke heimesida vår og gjøre den kjent.

Årsmøtet ble avholdt i Mosvik lørdag 19.11.2016 kl. 11-1500 på Mosvik Museum i et samarbeid mellom historielaget og museet. Tilstede: Ca 30 personer. Årsmøtet fikk en orientering om Mosvik Museumslag v/Karl Ivar Köppen og Mosvik Historielag v/Jorid Klette Berg. All mulig ros til Mosvik for tilrettelegging og gjestfrihet og slik ble det et vellykket årsmøte.

Årboka 2016 – årg. 93 – viste seg å ha en del trykketekniske feil, og trykkeriet laget derfor et nytt og feilfritt opplag. I stedet for å kaste 700 bøker – bøker med en liten og uvesentleg feil – ble de gitt til historie-interesserte bekjente og lokallag, med tanke på PR og abonnement.
Styret retter en stor takk til redaksjonsnemnda og leder Åke Jünge for det ekstra arbeidet som ble gjort.

Halvårsmøtet ble holdt på Brusve Gård i samarbeid med Levanger Historielag. Tema var bl.a. organisasjonsspørsmål med påfølgende debatt om veien videre. Det ble vist en dokumentarfilm om 50 års markeringa i 1992 av «Tirpitz», laget av selskapet «Skuggsjå». Presentert av Åsen Museum- og Historielag. Middagsservering etterpå, og kort orientering om Brusve Gård.

Som siste post i programmet orienterte Inger Johanne Kvello (pensjonert sykepleier og medlem i sykehusmuseet) og Hans Hallan (pensjonert overlege og styremedlem i Levanger Historielag) om museet og sykehuset – fra oppstarten på Eidesøra i Skogn med gangkoner og overlege Dietrichson som enelege i mer enn 40 år! (1844-88) – fram til dagens moderne sykehusdrift med topp moderne helsetjenester for trønderne.
Krigshistorie om “Tirpitz” i Åsenfjorden og avslutning på Sykehuset Levanger om sykehusmuseet.

Styret takker for et interessant år, og imøteser et aktivt år i det nye Trøndelag.