Referat fra Årsmøtet i Meråker Historielag

Helge Ingstad auditorium, Meråker vg skole torsdag 30. mars 2017 kl 19.00

Sak 1:  Åpning – valg av møteleder og sekretær

Lagets leder, Alf Olsen, ønsket alle velkommen, og åpnet for kommentarer til innkallinga. 45 deltakere var til stede. Det ble presisert at bare medlemmer har stemmerett hvis det kom til saker som krevde avstemning. 

Ingen bemerkninger, og møtet ble lovlig satt.

Alf Olsen ble valgt til møteleder. Marthe Langsåvold ble valgt til sekretær.

Sak 2:  Styrets beretning for 201

Alf Olsen leste styrets årsberetning.

Til pkt 2 i årsberetningen tilføyde Alf Olsen at han som lagets representant også deltar i lokal Armfeldt-gruppe i forberedelsene til Armfeldtmarkering i 2018.

Til pkt 4 i årsberetningen tilføyde Alf Olsen at laget også vil annonsere lagets aktiviteter i Stjørdals-Nytt i tillegg til de andre lokalavisene. Årsberetningen enstemmig godkjent.

Kommentarer til årsberetningen: Ingen.

Alf Olsen refererte

Årsmeldingen fra Lokalhistorisk arkivgruppe.

Til pkt 3 i årsberetningen informerte Alf Olsen om at lokalhistorisk arkiv er interessert i 8mm filmer. Hvis medlemmer har liggende slike hjemme, kan historielaget ordne med digitalisering.

Årsmeldingen fra Foreningen Meråker Jernbanestasjon.

Kasserer for Foreningen Meråker Jernbanestasjon, Odd Magnar Horten redegjorde for regnskapet.

Årsmøtedeltakerne applauderte for den store og gode jobben dugnadsgjengen har gjort og gjør på Meråker stasjon. 

Sak 3: Regnskapene for 2016

Årsmeldingene vil bli lagt ut på Meråker Historielag sin hjemmeside etter Årsmøtet.

Kasserer Helge Kringtrø la fram regnskapet for 2016. Regnskapet viser et overskudd for året på kr 31 618,85. Kr. 31 135,97 er overført til Meråker stasjon. Beholdningen pr 31.12.2016 er på kr 441 830,09 inkludert en årbokbeholdning på kr 104 100,00. Kassabeholdningen ved årsskiftet var kr 45 156,45.

Helge Kringtrø forklarte at den store kassabeholdning pr 31.12.16 skyldes en kombinasjon av at årets juletur kom for tett inn på alle helligdager, og bankens åpningstider i romjula.

Alf Olsen redegjorde for posten «momsrefusjon».

Leder Alf Olsen leste revisors beretning.

Regnskapet enstemmig godkjent.

Sak 4: Medlemskontingent for 2018

Styret la fram forslag om uendret medlemskontingent på kr 100,00 for året 2018. Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 5: Innsendte saker

a) Fra styret: Styret ber årsmøtet om midlertidig utvidelse av styret med et medlem i forbindelse med at kasserer Helge Kringtrø fratrer og ny kasserer inntrer. Enstemmig vedtatt.

b) Fra medlemmer: Ingen.

Sak 6:  Valg

Valgkomiteen har bestått av: Ranveig Slungård, Leif Juliussen og Gunn Aamo.

Valgkomiteens innstilling til styre i Meråker Historielag ble lest opp av Alf Olsen på vegne av Valgkomiteen:

Leder:  Alf Olsen, ikke på valg, på valg i 2018
Nestleder: Guttorm Aavik, gjenvalg for 2 år
Sekretær:  Marthe Langsåvold, gjenvalg for 2 år
Styremedlem:  Helge Kringtrø, ikke på valg, på valg i 2018
Styremedlem:  Solfrid Bergstrøm, ikke på valg, på valg i 2018
Styremedlem:  Olav Morten Kirkeby, gjenvalg for 2 år
Styremedlem:  Torild Ringen, gjenvalg for 2 år
Varamedlem:  Inger Margrete Tronsmo, gjenvalg for 1 år
Varamedlem:  Sigmund Troøyen, gjenvalg for 1 år
Kasserer:  Kjell Almåsbakk, ny, velges for 2 år
Revisor:  Solveig Madslangrud, gjenvalg, på valg i 2018

Valgkomite 2017: Leif Juliussen, leder, på valg i 2018, Gunn Aamo, på valg i 2019
Nytt medlem i valgkomiteen: Heidi Bjørnås, velges for 3 år. 

Valgene enstemmig vedtatt.

Meråker Historielags leder Alf Olsen takket valgkomité og revisor, samtidig som han takket styrets medlemmer for godt samarbeid i året som gikk.

Sak 7: Eventuelt – anledning å stille spørsmål fra årsmøtedeltakerne:

Leder Alf Olsen åpnet for kommentarer, hvorpå en av årsmøtedeltakerne takket for lagets gode jobb, med en spesiell takk til leder Alf Olsen som «drar i hop alt», som det ble uttrykt.

Årsmøtet hevet kl 19.55.

Meråker 30. mars 2017
Marthe Langsåvold
sekretær