Årsberetning for 2016

 1. Organisasjon

Styret og andre tillitsverv har etter årsmøtet 10. mars 2016 vært sammensatt slik:

Leder:   Alf Olsen
Nestleder: Guttorm Aavik
Kasserer: Helge Kringtrø
Sekretær: Marthe Langsåvold
Styremedlemmer: Solfrid Bergstrøm, Olav Morten Kirkeby og Torild Ringen
Varamedlemmer:  Inger Margrete Tronsmo og Sigmund Troøyen

Valgkomité: Ranveig Slungård, Leif Juliussen og Gunn Aamo

Revisor: Solveig Madslangrud

 1. Styremøter

Det har vært holdt 10 styremøter i løpet av 2016, et styremøte hver måned, unntatt juli og desember. Varamedlemmene har deltatt på alle styremøter. Mange saker er ellers gjort kjent og diskutert via e-post.

 1. Representasjon

Per Erik Reitås er lagets representant i styret for Stiftelsen Meråker-Musea, og Morten Kirkeby er medlem av styret i Samspell-91. Sigmund Troøyen er historielagets representant i Foreningen Meråker Jernbanestasjon. Tormod Røe representerer Meråker Historielag i Boknemda for Årbok for historielagene i Stjørdalsbygdene. Alf Olsen har møtt som varamann. Mosvik historielag arrangerte 19. november årsmøtet for Nord-Trøndelag Historielag, og Helge Kringtrø og Alf Olsen deltok. Til slutt kan nevnes at historielaget er medlem av Meråker Frivilligsentral og JTAK, Jämt-Trønderska föreningen Armfeldts Karoliner.

 1. Markedsføring / informasjon om laget

Historielagets hjemmeside www.merakerhistorielag.no og lagets Facebook-side er våre fremste markedsføringskanaler. Hjemmesida har gjennom året hatt 4.985 brukere / besøk, og Facebook-sida har nå 541 ”likes”. Besøkene på hjemmesida skyldes i stor grad ”Billedsøk”, og det ligger en utfordring i å gjøre hjemmesida mer attraktiv med lokalhistorisk materiale.

Laget var også i år på plass under Kunst- og Håndverksmessa 3. og 4. september. Vår vurdering er at deltagelsen også dette året var vellykket, bl.a. med et bra boksalg. Det er dessuten både nyttig og trivelig å få snakket med publikum. Historielaget kommer til å være representert også neste år, men vil innskrenke omfanget av gamle bøker, og heller gi større plass til stasjonen og Meråker-Musea.

Aktivitetene er annonsert på hjemmesida, på Facebook, og i Meråker-posten, og i noen tilfelle ved forhåndsomtale i Stjørdalens Blad. Laget har også i år fått omtale i lokalavisene etter arrangementene.

 1. Medlemsmassen

Pr 31.12.2016 er antallet i registeret 258 medlemmer. Ved forrige årsskifte var antallet 240 medlemmer. Medlemsmassen fortsetter dermed å øke jevnt og trutt. De nye medlemmene kommer via hjemmesidene og salgsaktivitetene. Laget mottar Grasrotandel, og resultatet ble i 2016 kr 9.014,-, gitt oss av 19 spillere.

 1. Møteaktiviteter / arrangementer

2016 var igjen et godt arbeidsår med bra aktivitet. Vi får stadig tilbakemeldinger på at historielaget oppfattes som en aktiv og positiv medspiller i bygdas kulturliv. Det er spesielt film- og billedkveldene, årboka og Meråker-kalenderen som er populære tiltak, og som bidrar til å markedsføre historielaget.

Oversikten over årets møter og aktiviteter følger som eget vedlegg.

 1. Turer

Pensjonistlaget arrangerer hver sommer én eller flere turer, og siden vi nok retter oss mot samme målgruppe, laget vi denne sommeren ikke noe tilbud om tur. Men tanken om en sommertur til et spel, eller et sted av historisk interesse, er ikke lagt bort.

Desemberturen til Trondheim, med konsert i Nidarosdomen, julemarked på Torvet og middag på Napoli, fikk bra oppslutning med 40 deltakere. Det er fjerde gang vi arrangerer denne turen. Igjen en vellykket tur i mildt vintervær, med konserten i Nidarosdomen som et høydepunkt. Tilbakemeldingene vil avgjøre om turen også skal arrangeres neste år.

 1. Årbøker og kalender

I mars kom lagets årbok nummer syv, ”MÅRRÅK 2016”, som ble lansert på årsmøtekvelden 10. mars. Årets utgave hadde Teveldalen som hovedtema. Igjen bidro mange lokale og ferske forfattere, noe vi synes er svært verdifullt for boka. Vi registrerer at det lang tid i forveien er store forventninger til at boka skal komme i salg. Vi får stadig gode tilbakemeldinger utenfra på våre årbøker både for innhold og kvalitet i utformingen. Den skiller seg fordelaktig ut i forhold til de aller fleste årbøker fra lokallagene.

Årets Årbok for Historielagene i Stjørdalsbygdene, var nummer 25 i rekken. Boka er lagt ut for salg hos Bunnpris og på Coop Prix, men vårt salg er meget lite i forhold til de andre lagene. Årsaken er klar, publikum foretrekker naturlig nok vår egen årbok.

Leif Juliussen hadde, som tidligere år, ansvaret for produksjonen av historielagets Meråkerkalender. Kalenderen er gitt ut hvert år siden 1994. Årets kalender kom i salg under billedkvelden 10. november.

 1. Andre aktiviteter

Arbeidet på Meråker stasjon har fortsatt, og det er igjen utført en formidabel dugnadsjobb med restaureringen av bygningen. Andre etasje er også ferdigstilt, og her blir lokalene utleid til Meråker Husflidslag, Meråker Kunstforening og Meråker Pensjonistlag. Sigmund Troøyen er lagets representant og dugnadsleder. ROM Eiendom bekostet i høst nytt tak på stasjonsbygningen, og bygningen fikk dermed et betydelig løft. Det er her på sin plass her å framheve det gode samarbeidet med ROM Eiendom.

Historielaget har nå også fått leieavtale for pakkhuset og tollbua. Her har dugnadsgjengen skiftet det utvendige panelet, bekostet av ROM Eiendom, som også ga penger til selve arbeidet. ROM Eiendom har i tillegg bekostet utskifting av taket på pakkhuset. Historielaget har i 2016 bidratt med ca kr 30.000,- til stasjonen. Som en vellykket aktivitet på stasjonen kan nevnes at vi i fellesskap med driftsgruppa på stasjonen arrangerte julemesse med tolv lokale utstillere i november.

 1. Kulturminnene

Historielaget påtar seg fortsatt planting og stell ved 1905-bautaene. Også vårt eget område ved minnesteinen på Ol’Jensabakken holdes i orden. Leif Juliussen har hatt ansvaret for ovennevnte vedlikehold. En annen form for bevaring av kulturminner er innsamlingen av bilder, dokumenter og intervjuer, etc.. Her henvises til egen Årsmelding fra Lokalhistorisk Arkivgruppe.

 1. Samarbeid

Vi har et aktivt og godt samarbeid med Meråker bibliotek, hvor vi i Lokalavdelingen har våre kontordager, styremøter, osv.. Kontakten med kultursektoren har i år vært mindre aktiv, og vi fikk i år ikke midler til vedlikehold av kulturminnene. Samarbeidet med andre lag og foreninger i bygda opplever vi som positivt og godt, og vi opplever også stor velvillighet hos annonsørene i årboka. De aller fleste annonsørene har vært med hvert år. Vi takker alle for godt samarbeid i 2016!

Meråker Historielag legger fortsatt stor vekt på samarbeidet med de andre historielagene i dalføret, Nord-Trøndelag Historielag og Landslaget for Lokalhistorie.

Meråker, 11. januar 2017 Alf Olsen, leder (sign.)

Møte- og aktivitetsprogrammet 2016

Dato Aktivitet Antall
25. februar

 

Billedkveld
Billedvisning i Auditoriet
 

73

10. mars MÅRRÅK 2016
Presentasjon for innbudte og publikum
 

Ca 50

10. mars

 

Årsmøte
Ordinært årsmøte
 

28

15. mars Minnekveld på Gudå Samfunnshus (for Bjørn Roar Krogstad)
Fellesarrangement med Pensjonistlaget og Meråker-Musea
 
Mars

 

Årboksalg
Salg av årboka, slektsboka, etc. på COOP Prix og Bunnpris
 

??

21. og 22. mai

 

”Røde spor” på Meråker stasjon
Tog fra Jernbanemuseet, skuespill og utstilling.
Samarbeid med Panter Tanter Produksjoner v/ Berit Rusten
 

??

29. august Besøk av Ranheim bydels museum historielag
På Meråker stasjon
 

Ca 15

1. oktober

 

Billedkveld
Billedvisning med idrett som et hovedtema
 

60

3. og 4. september

 

Kunst- og Håndverksmesse
Historielaget deltok med tekstil- og boksalg.
Også gitt plass til Meråker-Musea
 

??

18. september Museumsdag i Pulden
I samarbeid med Pensjonistlaget og Meråker-Musea
Alf Olsen avduket minnetavle for Bjørn Roar Krogstad
 

??

13. oktober Møte med dalførets historielagsledere
Orienterings- og samarbeidsmøte på Meråker stasjon
 

15

27. oktober ”Metallsøking gir økt kunnskap”
Gunnar Aasvold viste bilder av sine funn
Arkeolog Lars Forseth orienterte om metallsøkingens ”ordensregler”
 

34

10. november Billedkveld
Billedvisning og salg av Meråkerkalenderen 2017
 

54

19. og 20. november Julemesse på Meråker stasjon
Historielaget inviterte lokale produsenter og utstillere
 

??

3. og 4. desember Kalendersalg og boksalg
Salg av Meråker-kalenderen og årbøkene på COOP Prix og Bunnpris
 

??

17. desember Adventstur til Trondheim
Julemarkedet på Torvet / Konsert i Nidarosdomen / Middag
 

40

  Billedvisninger
Helge Kringtrø har gjennom året hatt billedvisninger for Pensjonistlaget, Bofellesskapet, Langtidsavdelingen, med fl.