Referat fra årsmøte i Nord-Trøndelag Historielag 2016

Årsmøtet ble avholdt i Mosvik lørdag 19.11.2016 kl. 11-1500 på Mosvik Museum i et samarbeid mellom historielaget og museet. Tilstede: Ca 30 personer.

Leder Johan Solheim meldte forfall grunnet sykdom og årsmøtet ble ledet av Johan L. Fløan.

Årsmøtet fikk en orientering om Mosvik Museumslag v/Karl Ivar Köppen og Mosvik Historielag v/Jorid Klette Berg.

Sakliste til årsmøtet:

Sak 1/16: Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2/16. Valg av møteleder og sekretær 
Vedtak: Johan L. Fløan og Sveinung Havik

Sak 3/16: Årsmelding
Johan leste opp årsmeldinga.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 4/16: Regnskap
Kjell Erik Pettersson gikk igjennom regnskapet for 2015. Det kom en merknad fra årsmøtet – det ble vist til at et beløp kr. 112.747 vedr. salg av årbøker – ved en inkurie ikke var innført i regnskapsoversikten.
Vedtak: Enstemmig godkjent med nevnte merknad.

Sak 5/16: Budsjett
Kjell Erik gjennomgikk budsjettforslaget.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 6/16: Årsplan for 2017

Styrets forslag:
– Utgivelse av årboka
– Kursvirksomhet
– Vårmøte
– Historisk forum
– Styremøter
– Jämt-trøndske historiedager
– Nord-Trøndelag kulturvernråd
– DIS-samarbeid.
Vedtak:
Enstemmig godkjent slik den var framlagt

Sak 7/16: Innkomne saker
Ingen saker innkommet.  Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 8/16: Fastsetting av årspenger
Styrets forslag: Under 300 medlemmer: kr 400,-, og over 300 medlemmer: kr 600,-. Ingen endringer ble fremmet.
Vedtak:
Enstemmig godkjent.

Sak 9/16: Valg
Valgkomiteens forslag ble presentert av Jan Haraldsen. Som nytt medlem i valgkomiteen valgte årsmøtet Åshild Bjørgum Øwre.
Vedtak:
Alle valgene var enstemmige.

Sak 10/16: Presentasjon av årboka
Orientering til årsmøtet ved redaktør Åke Jünge.

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling.