Årsmelding for Nord-Trøndelag historielag 2016

Nord-Trøndelag historielag har 21 lokale historielag som medlemmer, samt en del direkte medlemmer. Alle de som bestiller årboka, er støttemedlemmer, uten stemmerett.

 Styret har i 2015 bestått av:

Johan Solheim, Egge , leder
Johan Fløan, Skatval, nestleder
Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer
Sveinung Havik, Levanger, sekretær
Knut Krogstad, Stjørdal, styremedlem

Varamedlemmer til styret:

Hågen Ven, Levanger
Inger Johanne Grønnesby, Inderøy
Ronald Inndal, Verdal

Revisor:

Olaf Vorum, Sparbu

Valgkomité:

Arnhild Haugbotn, Levanger, leder
Jan Haraldsen, Beitstad, medlem
Per Røkke, Skatval, medlem

DIS-kontakt har vært Knut Krogstad.

I Nord-Trøndelag kulturvernråd er Johan Solheim medlem med Johan L. Fløan som varamedlem.

Det har vært avholdt 5 styremøter ved Verdal bibliotek. Flere saker har vært behandlet, mellom annet Jämt-trønderske historiedager 2016 som ble arrangert i Härjedalen, årbokas innhold og kostnader, økonomisituasjon, møtearrangement, samt årsmøtet, for å nevne de viktigste.

Johan Solheim og Knut Krogstad er medlemmer i komiteen for Jämt-trønderske historiedager og har deltatt på komitemøtene. Neste seminar blir i 2018 og temaet er sjølsagt – Armfeldt.

Fra vedtatt årsplan 2015 kan nevnes at Historisk forum  nå ser ut til å kommet i gang. Det er ikke tatt kontakt med biblioteket i Riksarkivet vedrørende lokalhistoriske publikasjoner. Det er en oppgave det nye styret får ta tak i.

Vår heimeside er www.nt-historielag.com. Grethe Hegge styrer den med sikker hånd. All informasjon fra styret blir lagt ut, samt informasjon fra laga som blir tilsendt. Her mangler det nok noe på å utnytte heimesida. All annen informasjon fra organisasjoner eller andre som har med historie/museum blir også lagt ut. Dette er en sterk oppfordring til laga om å bruke heimesida vår og gjøre den kjent.

Årboka 2015 ble meget godt mottatt. En stor takk til redaksjonsnemnda og leder Åke Jünge. Årboka er lagets viktigste arbeid gjennom året. Med høg kvalitet er det med stolthet boka blir utgitt, men salget minker. Her må laga gjøre en innsats slik at landets kanskje eldste historiske årbok overlever.

Vårmøtet ble holdt på Rostad gård 9. april, der Inderøy museums og historielag var arrangører med NT historielag som medarrangør. Godt oppmøte og et topp interessant tema om Barnehjem i Trøndelag, fra Rostads historie som barnehjem og Omstreifernes historie.

Årsmøtet 2015 ble holdt lørdag 21. november i Åsen menighetshus med Åsen historielag som arrangør. Før møteforhandlingene starta, innledet Øyvind Fiskvik, leder i Åsen Museum og historielag, og ønsket forsamlingen velkommen til Åsen og orienterte om bygningen som huset årsmøtet. Etter årsmøtet var det bildeforedrag ved Arne Langås knytta til lokalhistoria i Åsen. Deretter var det omvisning etter ønske på Åsen museum eller på Elvheim,

All mulig ros til Åsen for et meget godt gjennomført årsmøte.

Styret takker for et interessant år og ønsker det nye styret lykke til