Referat frå årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag 2015

Årsmøtet vart avholdt laurdag 21. november 2015 i Åsen menighetshus med Åsen historielag som teknisk arrangør.

Før årsmøteforhandlingene starta, innledet Øyvind Fiskvik, leder i Åsen Museum og Historielag, og ønsket forsamlingen velkommen til Åsen og orienterte om bygningen som huset årsmøtet. Årsmøtet

Sak 1

Innkalling og sakliste vart einstemt vedteke.

Sak 2

Til møteleiar vart leder Johan Solheim valt og som skrivar vart Knut Krogstad valt. Begge val var einstemt vedteke.

Sak 3

Årsmeldinga vart lest/referert av møteleiar. Her vart det oppdaga nokre feilskrivinger som vart lova retta.
Årsmeldinga vart godkjent.

Sak 4

Regnskapet, både for årboka og balanseregnskapet, vart framlagt og kommentert/forklart av kasserer, Kjell Erik Petterson.
Spørsmål/kommentarer : Refusjon av porto vart etterspurt, det samme vart balansen.

Regnskapet vart godkjent.

Revisorrapporten der revisor anbefaler at regnskapet vert godkjent, vart opplese av kasserer og tatt til etterretning.

Sak 5

Budsjett. Også dette vart lagt fram av kasserer. Endring av pris på årboka med kr. 25.- vart og vedteke.

Årsmøtet godkjente budsjettet.

Sak 6

Arbeidsplan. Historisk Forum/kurs, ev. samling av interesserte. Ellers ingen kommentarer til arbeidsplanen som ble enstemmig godkjent.

Sak 7

Innkomne saker.

Fra Inderøy historielag: Levering av årbøker til Riksarkivet. Riksarkivet har nå bedt om å få tilsendt bøkene gratis. Dette gjelder bare dette laget da de tidligere har sendt bøker og fått betalt. Det blir overskudd av årbøker i laga og jo flere årbøker fra Nord-Trøndelag desto bedre.

Forslag fra Bjørn O. Juberg: Årsmøtet (Nord-Trøndelag historielag) hører med Riksarkivet om laga kan få dekt porto ved ev. tilsendelse.

Sak 8

Årspenger: Forslag om ingen endring. Einstemt vedteke.

Sak 9

Valg. Alf Olsen, leiar i valnemda, la fram nemndas forslag:

Leder for 1 år : Johan Solheim, gjenvalg
Kasserer for 2 år: Kjell Erik Petterson, gjenvalg
Sekretær: Sveinung Havik, Levanger,ny, velges for 1 år
Varamedlemmer: Inger J. Grønnesby, gjenvelges for 1 år
Hågen Ven, Levanger, velges for 1 år
Ronald Inndal, Vuku, velges for 1 år
Revisor: Olaf Vorum gjenvelges for 1 år

Årsmøtet godkjente einstemmig valnemdas innstilling.

Valnemnd har vært:

Alf Olsen, Stjørdal 3. år
Arnhild Haugbotn, Levanger 2. år
Jan Haraldsen, Steinkjer 1. år

Alf Olsen går ut av valnemda og styret ble overlatt til å finne et nytt medlem.

Sak 10

Årboka for Nord-Trøndelag historielag vart presentert av redaktøren, Åke Jünge, Levanger. Bilderedaktør har vært A. Langås, Åsen.

20 forfattere, hvorav 5 kvinner og 15 menn, har bidratt med artikler med god spredning både temamessig, geografisk og epokemessig. Presentasjonen ga smakebiter fra ulike områder i fylket og spredning i tema vart og vist. Ei bok å sjå fram til.

Etter presentasjonen vart det høve til boksalg og bokbytte.

Gjenvalgt leder takket for tilliten og for oppmøtet.

Avslutning av årsmøtet.

————————————————————

Etter at årsmøtesakene var unnagjorte var det kaffepause. Det videre programmet bød på:

– bildeforedrag ved Arne Langås knyttet til lokalhistoria i Åsen. Etter foredraget var det omvisning etter ønske i
– Åsen bygdemuseum eller på Elvheim.

Før dagen ble perfekt avsluttet med Innherreds “nasjonalrett”, sodd og til dessert sviskergrøt, istemte Øyvind Fiskvik “I Jesu namn går vi til bords”.

Øyvind Fiskvik sto og for avslutninga av dagen med en tro kopi av alle våre dager i barneskolen, der de fleste også kvar dag song bordverset, da han fikk med seg hele møtelyden i “Fager kveldsol smiler” før han ønsket vel heim.

Til slutt må det sies: Åsen historielag skal ha all mulig ros for et innholdsrikt, interessant og ikke minst trivelig arrangement!